Документи

Документи

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ СЪБОРИ

 

НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д.Н.К ВАСИЛ МАРКОВ МАРКОВ ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

 

СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГЕТИКА ЗА ХОРАТА НА 21 ВЕК

автор: ЕМИЛ ПЕТРОВ МИНЕВ,  доцент, д-р инж.
Общи въпроси и запознаване
1. Вместо предговор
2. Увод
3. Слънчево-водородна енергетика
4. Описание на българската двукомпонентна соларно-енергийна оптична концентраторна  система с френелова оптика
5. Заключение